આખી જીન્દગી હું વારંવાર એક પાપ કરતો રહ્યો,

આખી જીન્દગી હું વારંવાર એક પાપ કરતો રહ્યો,.

Advertisements